خوردن مسخره کردن سایت های عشق در رم

رم و ناپل در فیلم، خوردن عشق دعا کنید

خوردن عشق دعا، فیلم بر اساس کتاب الیزابت گیلبرت صحنه هایی در رم و ناپل ایتالیا تنظیم شده است. الیزابت گیلبرت که توسط جولیا رابرتز در فیلم پخش شده است، زمان خود را در رم به دنبال زیبایی و کاشت غذاهای ایتالیایی در بخش اول غذا می گذارد. در اینجا مکان های رم در فیلم دیده می شود، خوردن عشق دعا کنید، گرچه بعضی از آنها در این کتاب برجسته تر هستند.