10 بهترین سوراخ شنا در تگزاس

پیش از آنکه پارک های مدرن آب به محبوبیت رسیدند، تگزاس ها از سوراخ های شنا طبیعی می خواستند تا به حرارت تابستان برسند. بسیاری از مسافران و افراد محلی هنوز این سوراخ های شنا طبیعی را بر روی استخرهای بتونی و اسلاید آب ترجیح می دهند.