چیزهایی که باید در طول تابستان در تگزاس انجام شود

ماه های تابستان، تعداد زیادی از بازدیدکنندگان را به تعطیلات به تگزاس می فرستد. از ساحل تا کشور هیل، هر گوشه ای از ایالت ستاره ای ستاره، بازدیدکنندگان به دنبال سرگرمی های تعطیلات تابستانی هستند. برای اطمینان، کمبود چیزهایی که در طول تابستان در تگزاس انجام می شود وجود ندارد. در اینجا چند از بهترین روشهای نگهداری و سرگرمی در حالی که در تعطیلات تابستانی در تگزاس وجود دارد.