7 مورد برتر در موزامبیک

سالهاست که، شهرت بین المللی موزامبیک توسط استعمار، جنگ داخلی و فاجعه طبیعی تضعیف شده است. در حال حاضر، تقریبا یک چهارم یک قرن پس از پایان تعارف وحشتناک ترین کشور، این کشور به عنوان یکی از مهمترین مقصد گردشگری جنوب آفریقا در حال ظهور است. این پر از مناطق بی نظیر بی نظیر است که از ذخایر سرسخت بازی تا جزایر گرمسیر خورشید خورشید پر شده است . پایتخت، ماپوتو، یک شهر جهانگرا است که توسط معماری اروپایی و افراد متنوع آن تعریف شده است. در حالی که غذاهای سراسر کشور تحت تاثیر میراث پرتغالی موزامبیک قرار گرفته است. در اینجا هشت بهترین روش برای صرف وقت خود در این بهشت ​​به تازگی کشف شده است.