10 کتاب درباره موزه

تمام این داستان های پشت صحنه را بخوانید

موزه ها همه اسرار خود را دارند که آیا آنها در غرفه ها پر می شوند و یا برای نمایش هر کسی به صورت ساده نمایش داده می شوند. این 10 کتاب در داخل و پشت صحنه موزه های بزرگ به منظور کشف چگونگی جمع آوری هنر، چه چیزی سرقت شده، چه رسوایی های اخیر موزه در معرض قرار گرفته است، و همچنین آنچه که مجموعه موزه ها امروزه برای مورخین و نویسندگان معنی دارد. این کتاب ها به عنوان همراهی جذاب برای موزه هایی که شما ممکن است به خوبی شناخته شده و ارائه بینش جذاب به موزه های شما هنوز برای کشف خدمت می کنند.