جاذبه های برتر و چیزهایی که در آمیین در پیکاردی انجام می شود