10 چیز برای بسته سفر برای سفر طولانی شما

قطارهای از راه دور یکی از بهترین راه های دیدن جهان هستند و اینکه آیا شما به یکی از قطارهای حماسی که هزاران کیلومتر را میپیوندند پیوسته یا مسیرهای متصل کردن بسیاری از خدمات قطارهای مختلف را وارد کنید، گاهی اوقات ناراحت میشوید، تجهیزات مناسب با شما. شما نباید بیش از حد در مورد وزن نگران باشید، زیرا بیشتر این موارد نسبتا سبک وزن هستند، اما هنگامی که شما در سفر هستید، می توانید همه تفاوت ها را ایجاد کنید. همچنین ارزش گذراندن قطارهای مسافرتی، مخصوصا خدمات خوابگاه را بررسی می کند، زیرا ممکن است بعضی امکانات را در اختیار آنها قرار دهند.