10 مرکز گردشگری برتر برای بازدید در بنگال غربی

ترکیبی واضح از فرهنگ، طبیعت، چای، ساحل، تاریخ، و هنر

دیگ های فرهنگی هند در غرب بنگال، هنر، شهر، حومه، کوه ها و طبیعت را ترکیب می کند. این که آیا شما از لحاظ ذهنی تمایل دارید و می خواهید در میان نویسندگان و سرگردان مینسترها و یا پرماجرا باشید و بخواهید با رینووکرز سوار شویم، این مکان های متنوع گردشگری بنگال غربی، همه چیز را ارائه می دهند.