سنت ها و جشن های لهستانی در طول سال

زمانی که تاریخ بشر و کاتولیک رومی در هم آمیختند

سنت های لهستانی در طول سال پر از خرافات، آیین ها، و جشن های تعطیلات است. برخی از آنها به شدت ریشه در مذهب غالب لهستان، کاتولیک رومی دارند؛ دیگران از آیین های بت فصل لذت می برند.

اطلاعات بیشتر در مورد آداب و رسوم لهستانی و سنت ها و زمانی که تعطیلات عمده لهستان می افتد. اگر شما در بازار های فصلی و نمایشگاه های تعطیلات خرید می کنید، ممکن است در فرهنگ لهستانی ، مغازه ها و مغازه های سوغات قرار داشته باشید که سهام ثابت صنایع دستی و صنایع دستی را حفظ کنید.