فهرست سازمان های بازاریابی مقصد

اهداکنندگان رسمی مقصد، جاذبه ها و رویدادها

سازمان های بازاریابی مقصد (DMOs) سازمان های رسمی هستند که متعهد به ترویج سفر به مقصد خاص هستند. آنها معمولا بخشی از یک سازمان دولتی یا شبه دولتی هستند و مسئول تشکیل و اجرای سیاست مسافرت و گردشگری هستند.

DMOs مجاز

به منظور حفظ استانداردهای جهانی صنعت، سازمان بین المللی بازاریابی مقصد، یک برنامه اعتباربخشی ایجاد کرده است.

در میان دیگر موارد، این برنامه سازمانهایی را تصدیق می کند که موافقت خود را با اصول اخلاقی صنعت پیگیری می کنند.

در اینجا لیستی از DMOs گواهی DMAP است: