جشنواره ها و رویدادهای تگزاس در ماه آگوست

آگوست پایان تابستان را نشان می دهد و البته شهرهای در سراسر ایالت ستاره تنها نمی توانند بدون چند جشنواره و رویدادهای مختلف اجازه عبور تابستان را بدهند. از مسابقات ماهیگیری تا جشنواره های موسیقی، تگزاس برای همه در ماه اوت یک رویداد دارد.