مومیایی ها در ایتالیا

دیدن مومیایی ها و اسکلت ها در ایتالیا کجاست؟

ايتاليا تعدادی از حوادثی که در آن استخوانهای مرده قرار دارد، اما شما می دانيد که ايتاليا نيز مومیایی دارد؟ ایتالیا مرکزی و سیسیلی دارای نمایشگاه های مومیایی هستند که توسط بازدید هدایت شده، اغلب در کلیساها، به عموم مردم می باشد. این مومیایی ها به طور طبیعی حفظ شده اند و نمایشگر می تواند یک چشم انداز خارق العاده باشد، که برای بچه های جوان توصیه نمی شود.

موزائیک و اسکلت ایتالیایی کجاست؟