مناطق آبجو در آلمان

کدام آبجو به کجا می نوشند

آلمانی ها بیش از 2000 سال به آب آشامیدنی مشغول هستند و امروز می توانید بیش از 5000 مارک مختلف را که در 1300 کارخانه در سراسر کشور کار می کنند، امتحان کنید. برای گرفتن یک طعم واقعی از آلمان، کاستن همه جا را برای یک جشن پر ماجراجویی پر می کنید و یک آبجو محلی را جشن می گیرید. از آشامیدنی های دودی در بایرن به آبجو گندم چوب برفی در برلین، طعم های بسیاری از آبجو آلمانی وجود دارد. the