مغازه های شکلات کلوولد

هیچ مخفی نیست که ساکنین شمال شرقی اوهایو از شیرینی شان لذت ببرند. خبر خوب این است که منطقه تقریبا دوازده کلوچه و مغازه های آب نبات را ارائه می دهد که از آب نبات قند افرا به شیرینی شکلات شیری به شکلات تلخ شکل می گیرد. نگاهی به چنگال های ما برای مغازه های شکلات برتر اوهایو در شمال شرقی.