شمال شرقی اوهایو Hayrides

بوی یونجه، هوا هوای ترد، سمفونی سیکاد: سقوط در شمال شرقی اوهایو برای هیرید ساخته شده است. این که آیا این یک سفر راحت در زمینه ها و یا یک شبح وحشیانه، "خالی از سکنه" است، این منطقه در مزارع دوستانه با تراکتور یا سوار اسب به دام افتاده است. در میان آنها عبارتند از: