فیرمونت گراند دل مار: مجتمع پرطرفدار جنوب کالیفرنیا