ده چیز برای عشق در آلبوکرک

دلایل زیادی برای دوست داشتن آلبوکرک وجود دارد. این که آیا شما یک محله، یک پیوند، یک قدم زدن و یا فقط عبور از، در اینجا برخی از مناظر، سنت ها و دلایل آلبوکرک آمده، اقامت و زندگی در آلبوکرک است.