سال نو در مونترال

برنامه ریزی سال نو در مونترال

سال نو در مونترال در شهر BLAST است اگر شما کارت های خود را بازی می کنید و برنامه ریزی کنید. آماده یک شب شما به زودی فراموش نخواهید کرد؟ در اینجا این است که چگونه این اتفاق می افتد.