5 فرصت های داوطلبانه کلکته در قاچاق

جایی که داوطلبانه در کلکته برای کمک به قربانیان قاچاق مشغول شود

کسانی که این مستند را دیده اند متولد شده در برویل ها در مورد نواحی قرمز نور کلکته و مشکل فحشا و قاچاق می دانند. نکته مثبت این است که بسیاری از سازمان های غیر انتفاعی انجام کارهای عالی و الهام بخش برای کمک به بازسازی زنان و کودکان آسیب دیده و همچنین جلوگیری از گسترش بیماری های منتقله از راه جنسی است. اگر می خواهید در این زمینه کمک کنید، سازمان های زیر بهترین مکان برای داوطلب شدن در کلکته هستند. هر کدام از انواع برنامه های مختلفی دارند، بنابراین بیشترین جذابیت را می بینید.