10 کامیون مواد غذایی برتر و جاده ها در هاوایی

در سراسر جزایر هاوایی شما تعداد زیادی کامیون مواد غذایی و ایستاده های کنار جاده را پیدا خواهید کرد. در حالی که اکثر آنها در جزیره Oahu هستند، تعدادی از گزینه های موجود در جزایر همسایگی وجود دارد. در اینجا برخی از موارد مورد علاقه ما در هر یک از چهار جزیره اصلی وجود دارد.