کدو تنبل در نزدیکی مونترال

تکه های کدو تنبل در نزدیکی مونترال کاملا به اندازه فراوان به نظر می رسد، باغ های سیب ، اما در عین حال تعداد کمی از تکه هایی در حدود یک ساعت درایو یا کمتر از مونترال وجود دارد. و بچه ها آنها را دوست دارند

آیا ماشین را به این تکه ها اضافه نکنید؟ در نظر بگیرید که توسط بازار Jean-Talon در نظر گرفته شده است . از طریق حمل و نقل عمومی به راحتی قابل دسترسی می باشد ، در دهه های مختلف، از جمله کدو تنبل بزرگتر از کودکان نوپا، ده ها تن از ماهی های مختلف را می فروشد.

این لیست پچ کدو تنبل در نزدیکی مونترال فقط برای مقاصد اطلاعاتی است. هر گونه نظر در این نمایه مستقل است، یعنی از روابط عمومی و تعصب تبلیغاتی، و در خدمت خوانندگان به عنوان صادقانه و به عنوان مفید به عنوان امکان پذیر است. کارشناسان سایت در معرض اخلاقیات سختگیرانه و سیاست کامل افشا قرار می گیرند، که اساس اساسی اعتبار شبکه است.