بازارهای عمومی مونترال، بازار کشاورزان، عمومی مارس