سفرهای روزانه از هوستون

اگر چه هوستون، چهارمین شهر بزرگ کشور است، مقدار زیادی برای دیدن و انجام در داخل شهر خود، گاهی اوقات خوب است "رانندگی" و بازدید از برخی از سایت های در مناطق دور افتاده. خوشبختانه گردشگران و ساکنان منطقه هوستون به طور یکسان، جاذبه های بسیار زیادی در یک درایو کوتاه از شهر Bayou وجود دارد. در اینجا چندین ایده برای کسانی که مایل به صرف یک روز تجربه چیزی در خارج از محدوده بزرگترین شهر تگزاس است.