ونکوور مشهور است؟ فهرست برتر 10

همه چیز ونکوور مشهور است، از استنلی پارک تا ماهی قزل آلا به پت

ونکوور، بریتیش کلمبیا معروف است؟ در اینجا ده فهرست برتر وجود دارد.