مقدمه ای بر غذاهای استان سین کیانگ

غذای شما در منطقه سین کیانگ بسیار متفاوت از آنچه در بقیه چینی هاست. در اینجا یک پیشگام سریع در مورد انواع چیزهایی که در هنگام سفر به شما می آیند آمده است.