فعالیت های رایگان و ارزان برای بچه ها و کودکان نوپا در ونکوور، BC

رایگان و ارزان برای انجام در ونکوور با کودکان نوپا و نوزادان

کودک نوپا و نوزاد باید در طول روز فعال باشد. آنها نیاز به تحریک و تجربیات جدید دارند (و بنابراین مراقبین خود را). در این راهنمای فعالیتهای برای کودکان نوپا در ونکوور، برنامه های جامعه و برنامه های رایگان و ارزان برای کودکان نوپا و نوزادان به ساکنین ونکوور ارائه می شود و همچنین جاذبه های کودکان ونکوور برای کودکان نو پا، فعالیت های در فضای باز برای کودکان نوپا، و بیشتر.