راهنمای تفریحات شبانه به بهترین پارک در سن خوآن

رام افزایش

سه عامل باعث محبوبیت میله های پورتوریکو می شود. اولین حضور (شما می توانید همه چیز را) نوشیدنی ملی، رم می نامید. دو مارک اصلی رم در اینجا به Bacardi شناخته شده بین المللی و Don Q محلی مورد علاقه است.

دوم، سن نوشیدن قانونی در اینجا 18 است. و در نهایت، مردم در این جزیره دوست دارند نوشیدن. همه چیز را با هم مخلوط کنید، یک بار تکان دهید، و شما خودتان یک صحنه نوار سرگردان هستید. برخی از موارد دلخواه