جزایر دانمارک

چندین جزیره دانمارک دارد؟ تقریبا 406 جزیره نزدیک به خط ساحلی دانمارک و جزایر فارو و گرینلند وجود دارد. چرا تقریبا؟ تعداد جزایر دانمارکی هر چند سال یکبار تغییر می کند، زمانی که جزایر کوچک ایجاد شده یا از بین رفته اند طبیعت.

حدود 70 نفر از این جزایر جمعیت دارند. اجازه دهید یک جزیره کوچک به دانمارک بپیچیم و بهترین آنها را ببینیم: