جزایر بزرگ به پرتغال سفر می کنند

در حالی که سرزمین اصلی توجه زیادی به بازدیدکنندگان پرتغال دارد، مجموعه ای از جزایر کشور بیشتر از سنگهای کشف نشده است. بین مجمع الجزایر Madeira (300 مایلی ساحل آفریقا) و Azores (850 مایلی غرب از سرزمین اصلی پرتغال)، نزدیک به ده جزیره ساکن تجارب منحصر به فرد و با ارزش برای بازدید کنندگان ارائه می کنند.

پس سوال بزرگ این است که کدام بهترین ها هستند؟ در اینجا پنج جزیره پرتغالی بالا برای بازدید وجود دارد.