تقویم سالانه رویدادها در پورتوریکو

این آگوست، برخی از چیزهایی را که پورتوریکو فرهنگ غنی و پر جنب و جوش آن را می دهد، جشن می گیرد. مقدس های چوبی حک شده، رقص های سالسا و جشنواره های سنت حاکم در ماه مورد حاکمیت قرار می گیرند.

نکات برجسته :

تقویم رویدادها :