بهترین مکان برای بوسه در غرب واشنگتن

یک فرار عاشقانه - چه یک روز گشت و چه یک روز گشتزنی - اغلب به خاطر یک بوسه ویژه در یک مکان خاص به یاد می آید. این واشنگتن غربی فرصتی برای این بوسه می دهد. هر کدام به خصوص با منظره است. اکثر تلاش های اضافی و برنامه ریزی برای رسیدن به آن را انجام می دهند. هر یک از این "بهترین مکان هایی برای بوسه"، بخشی از تجارب یا ماجراهای است که اجازه می دهد یک زن و شوهر به صرف وقت با کیفیت با هم باشند.