با TSA چه می گذرد؟

یک جدول زمانی مختصر کنونی سازمان

ایستگاه های بازرسی TSA هرگز دوست مسافرتی نبوده است - در واقع، ما بسیاری از داستان هایی در مورد چگونگی زنده ماندن خطوط و رسیدن به دروازه در زمان ( اینجا ، اینجا و اینجا ) را نوشته اید. اما این موضوع در بهار این فصل جوشانده شده است، با خطوطی که مایل به نظر می رسد در فرودگاه های شلوغ ترین کشور است. سناتورها خواستار شرکتهای هواپیمایی برای ارائه تابلوهای رایگان برای تابستان (هرگز اتفاق نخواهند افتاد)؛ و، به طرز چشمگیری، این سازمان در تاریخ 24 مه به جای کلیه هوگن، امنیتش را تغییر داد. پس چگونه می توانیم اینجا باشیم؟ اجازه دهید یک جدول زمانی کوتاه ارائه کنیم: