اقداماتی که باعث می شود شما یک هواپیما را بکشید

آه رفتار کن

من از زمانی هستم که مسافرت بسیار متمدنتر بود. ما لباس پوشیدیم، خطوط هوایی غذا را خدمتگزاری کردیم و در واقع فرصتی ویژه برای راه اندازی یک جت بود. اما این روزها هواپیماها پر است، مسافران به صندلی ها مانند ساردین بسته می شوند، سپاه پاسداران از کار بیرون می آیند و ظلم و ستم از پنجره خارج می شود. این روزها، مسافران را می توان برای یک کوچکترین تخلف از یک هواپیما پرتاب کرد. در زیر مواردی است که شما قطعا باید انجام دهید اگر شما می خواهید از نقطه A به نقطه B.