بالا 10 سواحل تامپای خلیج

ساختن شن و ماسه در زیر آسمان آبی، اسکن کردن شنها برای پوسته یا دندان کوسه، خطوطی را در گشت و گذار انجام دهید و روز را با گذراندن عروسی عروسی در هنگام تماشای خورشید در زیر خلیج مکزیک، کامل کنید. اگر هر کدام از این ها به نظر وسوسه انگیز باشد، این سواحل منطقه را بررسی کنید.