از کجا عکس بازی واقعی از مقصد تاجران

به افتخار فصل HBO هفت بازي از Game of Thrones، ما در حال سفر از مجموعه "Most destinations-worth-list" هستیم. از سواحل کرواسی تا مناطق کوهستانی نفس گیر ایسلند، کشف کنید که چگونه می توانید مثل بازیگران بازی های پادشاهان سفر کنید.