تورهای گورستان کالیفرنیا: 11 گورستان شما می توانید بازدید کنید

گورستان باقی مانده از برخی از شخصیت های جذاب و ثبت تاریخ منطقه خود را. بعضی از مردم می خواهند آنها را برای هیجان ها و ارواح ترسیم کنند، اما آنها همچنین بعضی از بهترین مکان ها برای کشف تاریخ محلی هستند.

این گورستان ها و گورستان ها تورهای هدایت می کنند. بعضی ها در تمام طول سال میزبان هستند و فقط در ماه اکتبر اتفاق می افتند.