Airline Lingo - زبان پرواز هوایی تعریف شده است

راه های مختلفی برای صحبت کردن و نوشتن در صنعت حمل و نقل هوایی وجود دارد. Glossary Air Travel این کلمات اختصاری معکوس و خطوط هوایی را می برد --- و آنها را تعریف می کند! راهنمای مسافرت هوایی شما می خواهد کمک کند هواپیمایی مسافر هوایی را درک کند.

این فهرست اصطلاحات و تعاریف صنعت هواپیمایی نسبتا جامع است - اگر اصطلاحات و اصطلاحات خاصی وجود داشته باشد که در اینجا به آن پرداخته نشده است لطفا به من اطلاع دهید.

در عین حال، نگاهی به تعاریف همه چیزهایی که مربوط به سفر هوایی است نگاه کنید!تعاریفA - Bul

ب - اکس

خارجی - بین المللی

Inv - خاموش

روشن - ش

خیابان زو