8 بهترین هتلها در نزدیکی فرودگاه کلکته برای همه بودجه

کوهی که در نزدیکی فرودگاه کلکته قرار دارد

شما بیشتر هتل ها را در نزدیکی کلکته در فرودگاه و اطراف جاده VIP جاده ای مشغول خواهید یافت. چند گزینه قابل قبول وجود دارد و کاملا چند مورد قابل اجتناب است. با اتمام ترمینال جدید فرودگاه در سال 2013، انتظار می رود هتل های بیشتری به زودی باز شوند. این راهنمای هتل ها در فرودگاه کلکته به شما در مسیر درست کمک می کند. توجه داشته باشید که مجاورت فرودگاه بسیار تنگ و غیر قابل تحمل است، بنابراین فقط می خواهید حداقل زمان صرف شده در آنجا را صرف کنید.