7 رستوران تاریخی برای سعی در هند

احساس دلتنگی؟ در این رستوران های تاریخی در هند سفر خود را در مسیر حافظه انجام دهید. بسیاری از آنها به دوران قبل از استقلال بازمی گردند و بسیار جالب هستند.