7 راه و مکان برای جشن گرفتن دوسه در هند

جشن های مختلف دوزرا هند از قبیله به رگال

با توجه به تنوع فرهنگی هند، داکسرا جشنواره ای است که به طرق مختلف در سراسر کشور جشن گرفته می شود. در اکثر نقاط، تمرکز پیروزی خوب بر روی شر در قالب های مختلف، احترام به خدایان مختلف و الهه است. بهترین مکان ها و راه های آن برای تجربه است.

اطلاعات بیشتر در مورد این جشنواره را در این راهنمای ضروری برای Dussehra در هند.