7 اطلاعات کمی درباره Mt. اورست

فکر می کنید همه چیز را می دانید در مورد بلندترین کوه دنیا می دانید؟ دوباره فکر کن ما هفت مورد واقعی در مورد Mt. اورست که مطمئنا به شما یک دیدگاه جدید در این قله نمادین می دهد.