6 دایناسورها در نیومکزیکو کشف شد

دایناسورها در طول دوره های پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک در نیومکزیکو زندگی می کردند و رکورد فسیلی را پشت سر می گذارند که داستان آن را بیش از 500 میلیون سال می گوید. اگر چه دایناسورهای زیادی وجود داشت که بعدها دولت را فرا گرفتند، چندین نمونه به عنوان نمونه های استثنایی ظاهر شدند.

مکان جالب برای یادگیری در مورد دایناسورها در نیومکزیکو در موزه تاریخ طبیعی و علوم نیومکزیکو است .