15 نکته برای اتصال اتصالات هواپیما به صورت صاف

به غیر از اینکه در یک شهر بزرگ با یک مرکز بزرگ هوایی زندگی کنید، باید از نقطه A به نقطه B بپیوندید. هر زمان که یک اتصال وجود دارد، همیشه این امکان وجود دارد که بتوانید پرواز خود را از دست بدهید. در زیر 15 نکته در مورد چگونگی جلوگیری از ارتباطات از دست رفته و آنچه شما می توانید انجام دهید اگر بدترین اتفاق می افتد.