10 چیز برتر در لوییویل با کودکان و نوجوانان

میخواهید تمام خانواده را سرگرم کنید؟ در لوئیزویل مقدار زیادی وجود دارد که بتواند آن را ببیند. در اینجا یک لیست از 10 چیز برتر با بچه ها در شهر امکان پذیر است. پنج فهرست اول رایگان هستند. نیمه دوم این فهرست شامل فعالیتهایی است که نیاز به پذیرش دارند، اما چشم خود را حفظ می کنند، بسیاری از آنها روزهای تبلیغاتی با ورود رایگان نیز دارند.

و اگر بعد از اینکه در اطراف شهر گرسنه گشتید، یکی از رستورانهای لوئیزویل را که غذای رایگان برای بچه ها را ارائه می دهند ، بررسی کنید.