یک حیوان خانگی را در این حیاط های حیوانات رالی-دورام تصویب کنید

6 در منطقه مثلث

پناهگاه حیوانات در ناحیه رالی-دورام به جایی می رود که شما می خواهید سگ، گربه یا حیوانات خانگی دیگر را بپذیرید. آنها همچنین می توانند حیوان خانگی خود را ترک کنند، اگر دیگر نمی توانید از آن مراقبت کنید، به هر دلیلی. آماده باشید که قلب خود را از دست بدهید یکی از این حیواناتی که به خانه نیاز دارند. در اینجا لیستی از پناهگاه حیوانات منطقه مثلث است.

شهرستان چاتام

شهرستان دورام

جانستون کانتی

شهرستان نارنجی