چمدان های بزرگ بالا برای سفر طولانی را انتخاب کنید

اگر شما در سفر بعدی خود زندگی می کنید، به چمدان بزرگ با چرخ نیاز دارید. چمدان شما انتخاب می شود باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا تمام لباس ها و وسایل سفر خود را نگه دارید اما کمی کوچک و ملایم باشد، زمانی که بسته بندی شده با چمدان ثبت شده بمانید. اگر چمدان شما از حد مجاز فراتر رود، یک شرکت هواپیمایی می تواند یک مجازات را بپردازد.

برای محاسبه اندازه چمدان خود، ارتفاع، عرض و عمق را در اینچ اضافه کنید و شامل چرخ ها، دسته ها و جیب ها باشد. همچنین آن را وزن کن آیا مقیاس چمدان ندارید؟

در زیر گزینه های برتر من برای یک چمدان بزرگ است که می تواند همراه شما در سفرهای شما باشد.