گروه های افراطی میشیگان و افسانه های شهری

ارواح، روانشناسی، خانه های خالی از سکنه، UFOs و باشگاه های شکار ارواح

دیترویت دارای برخی از شخصیت های شبح وحشتناک افسانه ای و مشاهدات UFO است، و افراد در دیترویت هستند که در همه آنها علاقه مند هستند. بعضی از افراد پدیده را شاهد هستند، در حالی که دیگران می توانند به طور مستقیم با ارواح و ظهور ارتباط برقرار کنند. هنوز هم دیگران وقت خود را صرف بررسی حساب می کنند.