کلمات کانادایی

شما باید به کانادا بپردازید تا کلمات معمولی کانادایی را بشنوید.

زبان در کانادا | 10 افسانه و غلط درباره کانادا | این کار را وقتی به کانادا می روید انجام ندهید

انگلیسی کانادایی ترکیبی از آمریکایی ها و انگلیسی ها است و برخی از کلمات و عبارات که منحصرا برای کانادا هستند.

به کلمات کلیدی کانادایی که برای کانادا منحصر به فرد هستند آشنا شوید.