کرایه پایه چیست؟

تعریف:
کرایه پایه قیمت بلیط هواپیمایی قبل از هزینه ها، مالیات ها و هر گونه اضافه اضافه است. در اغلب موارد، کرایه پایه مسافر کسب و کار پایین تر از قیمت پایه بلیط است. برخی از کرایه ها، از قبیل مقصد های بین المللی، ممکن است از زمانی که هزینه های اضافی اضافه می شوند، به طور قابل توجهی افزایش می یابد.