چیزهای سرگرم کننده در Sandpoint Idaho

Sandpoint، واقع در ساحل دریاچه Pend O'Reille زرق و برق دار، ارائه می دهد بازدید کنندگان لیست طولانی از فعالیت های سرگرم کننده در طول سال و جاذبه. در اینجا برخی از Sandpoint سرگرم کننده ارائه می دهد.